GDPR - Hotel BRAINY

Prejsť na obsah
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Informácie o prevádzkovateľovi
Hotel BRAINY
Vlčovská cesta, 751
02302 Krásno nad Kysucou
hotelbrainy@gmail.com
+421 915 793 931

IČO:
DIČ:

Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky vstupujú v platnosť len v prípade rezervácie ubytovania v hoteli BRAINY a jej následnom zaplatení.

Ceny
Ceny na stránke sú orientačné a úvádzané v Eurách. Hotel BRAINY si vyhradzuje právo na zmenu cien. Cena uvedená pri potvrdení rezervácie je záväzná.

Rezervácie
Prijímame rezervácie pre jednotlivcov, rodiny a skupiny do 8 ľudí, na maximmálnu dĺžku pobytu 30 po sebe idúcich nocí. Každá rezervácia musí byť potvrdená hotelom BRAINY, inak je rezervácia neplatná. Rezervácia je platná do 21:00 v deň príchodu, v prípade že sa hosť a hostel nedohodnú inak. Ak hosť plánuje doraziť neskôr, je povinný o tom upovedomiť hotel BRAINY pred skončením platnosti rezervácie. Ak hosť dorazí príliš neskoro bez predošlého upozornenia alebo nedorazí vôbec, nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. O každej zmene musí byť hostel upovedomený písomne – mailom alebo správou.

Metódy platby
Prijímame platby v hotovosti a platby kartami Visa, MasterCard, Maestro a American Express

Používanie webovej stránky
Hotel BRAINY nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame dôsledky vyplývajúce z používania webovej stránky https://hotelbrainy.com ani za používanie rezervačného systému na stránke www.booking.com, či už sa jedná o výpadky na strane telekomunikačných sietí alebo nedostupnosť informácií.
Hotel BRAINY nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame dôsledky vyplývajúce z nekompatibility hosťovho systému, konfigurácie internetového pripojenia alebo hosťovho technického vybavenia, ktoré zapríčinilo nemožnosť obnoviť dáta na stránke alebo ich prenos.
Hotel BRAINY nenesie žiadnu zodpovednosť za materiálne poškodenie, alebo stratu dát v súvislosti s:
– používaním webovej stránky hotelbrainy.com alebo portálu booking.com
– používaním elektronického spôsobu komunikácie ako je e-mail, správa odoslaná pomocou kontaktného formulára
– errormi alebo vírusmi na hosťovom mobile/počítači
– so sťahovaním dokumentov alebo programov.

Zmeny všeobecných podmienok
Znenie všeobecných podmienok sa môže kedykoľvek zmeniť. Pred každou transakciou, je hosť povinný sa s nimi oboznámiť.

Nepredpokladané udalosti
Hotel BRAINY nenesie zodpovednosť za nevyužitie rezervácie pokiaľ dôvodom sú neočakávané udalosti, ktorým hostel nemohol nijak zabrániť, ako vojna a jej hrozba, povstania, boje, prírodné katastrofy, teroristické útoky, technické problémy verejnej dopravy, uzávierka letiska, karanténa, epidémie, počasie, intervencie vlády alebo iné udalosti, ktoré sú mimo kontrolu hotela.

Rozhodné právo a jurisdikcia
Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom.

Pravidlá Hotela BRAINY a ďalšie informácie
 • Buďte ohľaduplní k ďalším hosťom, dodržiavajte nočný kľud od 22:00 do 6:30.
 • V budove hotelu je zakázané fajčiť. Takisto je zakázané pripravovať si jedlo mimo kuchynky a piť alkohol na izbách.
 • Držanie a požívanie omamných látok, drog je zakázané na pôde hostelu.
 • Nieje dovolené si pobaliť jedlo zo sekcie „Free Food“ a odniesť si ho zo sebou von z hostelu
 • Používanie obliečok a plachty je nutné
 • Hotel BRAINY nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody na majetku hosťa
 • Nieje dovolené si do hostela vodiť návštevníkov, ktorý nie sú hosťami hostelu.
 • Ak spôsobíte škodu na hostelovom majetku, kontaktujte okamžite niekoho na recepcii.
 • Pobyt zvierat – okrem psov dohodnutých vopred – je v hosteli zakázaný.
 • Na území hostelu nieje dovolené predávať žiadne veci ani služby.
 • Hotel BRAINY sa zaväzuje, že bude chrániť životné prostredie. Týmto chceme našich hostí požiadať aby separovali odpad nakoľko je to možné, šetrili energiami a vodou. Ak hosť opúšťa izbu a je posledný, žiadame ho aby zatvoril okná a vypol svetlo.

NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVATE MOJE OSOBNÉ DATA?

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie: Prehľad
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pojednávajú o dátach, ktoré Hotel BRAINY zbiera v súvislosti s chodom webovej stránky  https://hotelbrainy.com. Pravidlá sa zaoberajú tým ako sú tieto dáta zbierané, spracovávané a uchovávané ako aj tým ako ich hosť môže zmeniť alebo zrušiť súhlas na ich spracovanie a uchovávanie.
Prosím, berte v úvahu, že tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pojednávajú len o dátach zbieraných Hotelom BRAINY pomocou tejto webovej stránky. Nezaoberajú sa dátami obdržanými inak ako elektronicky, či už písomne, telefonicky alebo osobným kontaktom so zastupiteľom Hotela BRAINY.
Táto stránka obsahuje linky na ďalšie stránky, ktoré nie sú kontrolované a spravované Hotelom BRAINY. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa preto na ne nevzťahujú.
Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a so zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi,

Zbieranie osobných údajov
Obsah stránky je dostupný bez nutnosti zadávania akýchkoľvek osobných údajov. Hotel BRAINY zbiera iba údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára, alebo mailové adresy v prípade, keď sa zapíšete do newslettra.
Osobné údaje, ktoré Hotel BRAINY zbiera zahŕňajú vaše meno, mailovú adresu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zdeliť. Zaručujete sa, že máte právo s týmito údajmi nakladať.
Hotel BRAINY takisto môže zbierať doplnkové údaje v súvislosti so správou stránky, ako IP adresy, informácie o prehliadači alebo operačnom systéme, o linkoch na ktoré ste klikli a stránkach, ktoré ste navštívili pred alebo po návšteve stránky https://hotelbrainy.com. Tieto informácie sú sprácovávané tretími stranami (Google Analytics) zastrešujúcimi tieto služby, zastupujúc Hotel BRAINY.

Ochrana osobných údajov
Spracovanie osobných údajov je zabezpečené technicky tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
Napriek tomu, je dôležité si uvedomiť, že internetový prenos dát, nieje nikdy úplne súkromný a bezpečný. Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, zbieraných na našej stránke, kontaktujte nás prosím na hotelbrainy@gmail.com.

Použitie osobných údajov
Zozbierané údaje, môže Hotel BRAINY použiť na nasledujúce účely:
•  k poskytnutiu požadovaných informácií ohlľadom našich služieb;
•  k vyriešeniu problémov so stránkou alebo s poskytovanými službami;
•  k zvýšeniu uživateľskej spokojnosti, tým že bude stránka viac „šitá na mieru“;
•  k uplatnovaniu našich Všeobecných pravidiel;
•  k informovaniu o našich novinkách, ak ste sa dobrovoľne zapísali do nášho newsletteru;

Únik osobných údajov
Hotel BRAINY si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje, ak je to požadované zákonom alebo právnym procesom. Hotel BRAINY si vyhradzuje právo to urobiť, konajúc podľa najlepšieho vedomia a svedomia, že je takáto akcia nevyhnutná aby
(a) ochránil majetok Hotela BRAINY a bránil jeho práva
(b) zabezpečil ochranu pre verejnosť a hostí hostelu, pri neočakávaných udalostiach.

Cookies
Cookie je krátky textový reťazec, ktorý stránka ktorú ste navštívili, uloží do vášho počítača. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich používateľské predvoľby (napríklad jazyk), zaznamenávajú aktivitu užívateľa (na ktoré tlačidlá klikol) a pod. Naša stránka zbiera len funkčné cookies s cieľom stránku pre užívateľa optimalizovať. Tieto cookies sú ďalej spracovávané službou Google Analytics.
Cookies môžete vypnúť, v prípade tieto informácie nechcete zdieľať. Takisto si môžte nastaviť upozornenie v prípade ak sa prehliadač snaží cookie uložiť alebo ho použiť.  Nastaviť si vaše preferencie pri práci s cookies, si môžte priamo vo vašom prehliadači. Chceli by sme vás ale upozorniť, že v prípade že cookies zakážete, hrozí strata niektorých funkcií stránky.

Analýza web stránky
Na analýzu webovej stránky používame službu Google Analytics. Táto služba používa cookies (definované v sekcii vyššie). Informácie získané pomocou cookies o vašom používaní stránky, je ďalej predaná tejto službe (Google Analytics). Tieto údaje sú potom využité k hodnoteniu výkonu stránky a vďaka nim sú tvorené štatistické reporty aktivity na stránke, ktoré nám pomáhajú stránku vylepšovať. K týmto údajom má prístup len Hotel BRAINY a neposkytuje ich ďalej žiadnym tretím stranám.

Dotazníky
Za predpokladu, že sa zúčastníte nejakého z našich online dotazníkov, údaje získané týmto spôsobom podliehajú dodatočným pravidlám, uvedeným v každom dotazníku. Tieto pravidlá sa môžu líšiť od Pravidiel ochrany osobných údajov platiacich pre túto webovú stránku, preto si ich vždy v predstihu preštudujte.

Žiadny Spyware alebo Adware z našej stránky
Spyware a Adware je akýkoľvek software, ktorý môže byť stiahnutý a nainštalovaný navštevníkovi webovej stránky bez jeho vedomého súhlasu.

Zabezpečenie dát
Stránka je zabezpečená SSL certifikátom, aby sme ochránili vaše údaje.

Uchovávanie osobných dát
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete budú uchovávané a spravované výhradne Hotelom BRAINY, pokiaľ nám nenariadite inak po dobu:
(a) tak dlho ako je potrebné k uskutočneniu účelu kvoli ktorému boli tieto údaje zozbierané
(b) tak dlho ako nám nariadujú príslušné zákony, tieto údaje uchovávať.

Súkromie detí
Hotel BRAINY rozoznáva právo na detí na súkromie a týmto chce povzbudiť rodičov a opatrovníkov aby prevzali aktívnu rolu v zabezpečení detských aktivít na internete. Táto stránka nieje určená pre deti mladšie ako 13 rokov. Hotel BRAINY necieli na túto vekovú skupinu ani vedome nezbiera osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Ak zistíme, že takéto dieťa sa pokúša využiť naše služby bez súhlasu jeho rodičov/opatrovníkov, tak dieťa obdrží správu, že nemá oprávnenie využiť naše služby.

Možnosť voľby a odstúpenie od súhlasu
Hotel BRAINY nezbiera vaše osobné údaje, pokiaľ sa nerozhodnete nám ich poskytnúť. Ak sa rozhodnete, že už viac nechcete dostávať žiadnu formu elektronickej komunikácie (okrem tej ktorú ste si výslovne vyžiadali0, tak sa y nej môžte odhlásiť buď priamo v newslettri tlačítkom „Unsuscribe“ alebo nám môžete napísať na hotelbrainy@gmail.com.
Prístup k osobných údajom a ich správnosť
Hotel BRAINY  vám zabezpečí prístup k vašim osobným údajom nakoľko to bude možné.
Hotel BRAINY si vyhradzuje právo vám prístup k vašim osobným údajom odmietnuť ak:
 • ak je zákaz požadovaný zákonom
 • ak jeho povolenie môže mať negatívny dopad na súkromie ďalších osôb
 • ak by to malo byť cenovo príliš nákladné
 • ak by to malo ohroziť naše práva a majetok
 • ak je žiadosť neopodstatnená
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje ktorými disponujeme, sú nepresné alebo neúplné, môžte nám napísať detailne čo treba zmeniť alebo doplniť na adresu:  hotelbrainy@gmail.com.  Ak takýto e-mail obdržíme, pošleme vám potvrdenie že sme žiadost obdržali, a v rozumnom čase vašej žiadosti vyhovieme.

Súhlas s našimi pravidlami o ochrane osobných údajov
Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom kontaktného formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.
Hotel BRAINY si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť, bez predchádzajúceho upozornenia. Preštudujte si prosím tieto pravidlá vždy ako vstupujete na webovú stránku htttps://hotelbrainy.sk. Ak pokračujete v používaní tejto stránky, znamená to, že v plnom rozsahu s týmito pravidlami súhlasíte.

Otázky
Hotel BRAINY uvíta všetky otázky alebo komentáre týkajúce sa Ochrany osobných údajov. Dotazy by mali byť smerované na emailovú adresu:
hotelbrainy@gmail.com

Návrat na obsah